Steven Halliwell

Steven có một lịch sử lâu dài với Atlas, gần như bắt đầu từ khi công ty thành lập vào năm 1998. Kinh nghiệm của anh ấy trong việc đại diện cho Atlas trên toàn cầu hiện tập trung ở Châu Á và Trung Đông, thúc đẩy sự hiện diện và danh mục công việc tăng lên của Atlas ở những khu vực này. Kiến thức và hiểu biết về ngành của Steven về tiềm năng hợp tác giữa Atlas và khách hàng của chúng tôi là vô song.