Lòng hiếu khách

Các dự án khách sạn là một thách thức độc đáo. Những người có kinh nghiệm của chúng tôi làm việc như một phần mở rộng của nhóm của bạn để tăng chất lượng, đáp ứng thời hạn và tạo ra hiệu quả. Chúng tôi đã làm việc trong 83 dự án khách sạn trong giai đoạn 2017-2020 trên khắp thế giới.

Chúng tôi mang đến tiêu chuẩn thiết kế ở mức cao nhất và kết hợp điều này với các yêu cầu cụ thể của địa phương để cung cấp thành công các giải pháp chất lượng cao được tùy chỉnh cho các địa điểm cụ thể. Thiết kế khu nghỉ dưỡng, giải trí và khách sạn hỗn hợp lớn do nhiều chuyên gia thiết kế phụ trách. Atlas đã thành công lớn trong việc dẫn dắt các thành viên trong nhóm đa dạng để đạt được sự triển khai nhanh chóng các sản phẩm của dự án. Nhóm đa lĩnh vực của chúng tôi cộng tác với khách hàng để tạo ra trải nghiệm khách thế hệ tiếp theo

Số nổi bật

Quốc gia / Thành phố
+
Dự án